Geert Lovink on Mon, 18 Jan 1999 17:35:00 +0100 (CET)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Aanvragen Thuiskopie Fonds-- graag doorsturen --

Dit is de tekst van de advertentie die in een aantal dagbladen is
verschenen. Naast audio en video bestaat er nu ook de mogelijkheid om geld
aan te vragen voor nieuwe media projekten van sociale en/of culturele
aard. (geert)

----

Aanvragen Thuiskopie Fonds

Vanuit het Thuiskopie Fonds, dat in 1993 is ingesteld, verstrekt de
Stichting de Thuiskopie jaarlijks financiele bijdragen voor de realisering
van sociale en/of culturele aard die de Nederlandse audiovisuele en/of
muziekcultuur in de breedste zin kunnen bevorderen. De beschikbare gelden
zijn afkomstig van een gedeelte van de wettelijke thuiskopievergoeding,
die geheven wordt op onbespeelde audio- en videobanden en ander
opnamemateriaal. Een onafhankelijke commissie adviseert over de te
honoreren projecten.

Het bestuur van de Stichting de Thuiskopie nodigt hierbij gegadigden uit
een aanvraag in the dienen voor een bijdrage van het Thuiskopie Fonds.

Het aanvraagformulier, dat uiterlijk op 26 februari 1999 om 17.00 uur in
het bezit van de stichting moet zijn, kan uiterlijk schriftelijk worden
aangevraagd bij:

Secretariaat Thuiskopie Fonds, Postbus 551, 1180 AN Amstelveen

Aanvragers dienen met het volgende rekening te houden:

- Het Thuiskopie Fonds ontvangen een zeer grote hoeveelheid aanvragen. Wij
wijzen u er op dat slechts een relatief beperkt aantal aanvragen kan
worden gehonoreerd.
- Per aanvrager kan slechts een aanvraag worden ingediend.
- Aanvragen kunnen worden worden ingediend door particulieren en
instellingen mits passend binnen de doelstelling.
- Het door de stichting beschikbaar gestelde aanvraagformulier gaat
vergezeld van aanwijzingen welke strikt dienen te worden opgevolgd.
- Alleen formulieren met uniek, door het secretatriaat van het Fonds toe
te kennen nummer worden in behandeling genomen.
- Dit formulier wordt uitsluitend per post verzonden tot en met 19
februari.
- In de projekt-toelichting dienen de culture en/of sociale relevantie. de
tijdsplanning et. duidelijk te worden omschreven.
- Betreffende de financiering worden een heldere begroting, het tekort en
het aangevraagde bedrag, alsook andere essentiele financiele informatie
verwacht.
- Bij het aanvraagformulier kan de aanvrager maximaal twee pagina's
(inclusief de begroting) op A4 formaat voegen. Andere bijdragen dienen
achterwege te blijven. Aangezien de beoordeling door de commissie in twee
tranches zal geschieden, is het mogelijk dat in een later stadium een
nadere toelichting zal worden gevraagd.
- De project-aanvraag wordt in twaalfvoud ingediend.
- Aanvragers worden uiterlijk 1 augustus 1999 geinformeerd over het al dan
toewijzen van de gevraagde bijdrage. Het heeft derhalve geen zin aanvragen
in te dienen voor projecten die reeds in de eerste helft van 1999
financiele ondersteuning behoeven.
- Aanvragen die niet aan alle hierboven vermelde criteria voldoen, worden
niet in behandeling genomen. Aanvragers die een correcte aanvraag hebben
ingediend, krijgen daarvan per kerende post een schriftelijke bevestiging.--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.