De Balie on 12 Mar 2001 18:12:01 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Twee Dagen Visuele Cultuur in De Balie #2


From: "Jet Zeiss" <jet.zeiss@balie.nl>
Date: Mon, 12 Mar 2001 18:24:46 +0100

VISUELE CULTUUR IN DE BALIE (for English version see page below)
onderzoeksconferentie - voertaal Engels

Vrijdag 6 april 2001
grote zaal, 10.00-17.30 uur
- Introductie visuele cultuur
- Thema: Kunst, cultuur en economie’
- 20.00 uur: Cinema de Balie

Zaterdag 7 april 2001
grote zaal, 10.00-17.30 uur
- Thema: Het nieuwsgierige oog’
- Slotdebat
- 19.30 uur: Cinema de Balie

INLEIDING

De Balie wijdt twee dagen aan visuele cultuur in een programma met
veel beeld, visies, debatten en presentaties van makers en denkers uit
binnen- en buitenland. Ingrijpende maatschappelijke en economische
ontwikkelingen als globalisering, digitalisering, mediatisering en de
toenemende aandacht voor culturele uitwisseling in de samenleving
maken dat kunst en cultuur aan een andere benadering toe zijn. In een
dynamische, gemediatiseerde multicultuur krijgen begrippen als visie’
en kwaliteit’ een andere inhoud. Wat is kwaliteit als blijkt dat er zoveel
verschillende visies en culturele invloeden zijn dat niemand meer
automatisch snapt welke taal beelden spreken? Hoe onderscheiden
we de vele verschillende betekenissen? En hoe is het mogelijk om
kritisch te zijn wanneer kunst en commercie steeds meer met elkaar
verweven zijn?

In visuele cultuur gaat het niet alleen om het visuele van foto’s, tv,
beeldende kunst, design, drukwerk, film en digitale media, maar ook
om beeldvorming, branding en image.
Op de eerste dag formuleren Nicholas Mirzoeff en Olu Oguibe hun visie
op visuele cultuur als een noodzakelijk nieuw perspectief. Daarna
komen twee actuele thema’s aan de orde. In kunst, cultuur, economie’
gaat het om het steeds nauwer met elkaar verweven raken van kunst,
cultuur en economie in wat de Canadese ontwerper Bruce Mau zo
treffend typeert als the global image economy’. In het programma-
onderdeel het nieuwsgierige oog’ gaat het om de vraag hoe te kijken
naar culturele diversiteit in visuele uitingen en hoe daar een
begrippenkader voor te ontwikkelen.

De Balie wil geen waardeoordeel vellen over deze ontwikkelingen.
Jammeren over de hegemonie van het merk en het preken van de
revolutie zijn beide simplistische houdingen die niet serieus nemen
wat er echt aan de hand is’, aldus Mau. De conferentie heeft tot doel de
ontwikkelingen in kaart te brengen (dat is al veel minder makkelijk dan
het lijkt) en het inzicht te vergroten door verbanden te leggen vanuit een
veelzijdig en non-lineair perspectief. Het wordt een onderzoek naar
schepping, werkwijze, functie, betekenis en gevolgen van visuele
representatie.

Sprekers zijn: Nicholas Mirzoeff, hoogleraar kunstgeschiedenis in de
VS en auteur van verschillende boeken over visuele cultuur. Olu
Oguibe, kunstenaar en kunsttheoreticus, expert op het gebied van
hedendaagse (Afrikaanse) kunst en film. Redacteur van Nka, journal of
contemporary African art. Jeff Rian, schrijver, kunstcriticus en
hoofdredacteur van het tijdschrift Purple. Cathérine David, voormalig
conservator moderne kunst van Centre George Pompidou en artistiek
directeur van Documenta X. John Akomfrah, filmmaker en criticus.
Fotografe Roshini Kempadoo, tevens curator van Virtual Exiles (een
virtuele tentoonstelling over leven buiten het land van origine). Sue
Golding (johnny de philo), hoogleraar filosofie en
communicatietechnologie, hoofd van de theorie-opleiding van de Jan
van Eyck Academie.
Nederlandse gasten zijn o.a.: Felix de Rooij, beeldend kunstenaar en
(film)regisseur, maker van de befaamde tentoonstelling Wit over Zwart.
Matthijs de Jongh, partner van KesselsKramer en verantwoordelijk
voor strategie. Chris Keulemans, schrijver en journalist. Patricia
Pisters, docent en onderzoeker op het gebied van gender in film en
videoclips, co-auteur van een boek over Madonna. Henk Oosterling,
filosoof, verbonden aan het centrum voor filosofie en kunst van de
Erasmus Universiteit. Chris Dercon, directeur van Museum Boymans
van Beuningen.
Gespreksleiders zijn Ole Bouman, hoofdredacteur van het tijdschrift
Archis over architectuur, stedelijke en visuele cultuur, en Irene Costera
Meijer, onderzoeker aan de Amsterdam School of Communication
Research van de UvA. Grafisch ontwerper Felix Janssens voorziet de
Balie van een beeld-installatie.

TWEE THEMA’S

Als inleiding op het begrip visuele cultuur gaan Nicholas Mirzoeff en
Olu Oguibe in op de noodzaak van een dergelijke brede visie. Mirzoeff
stelt dat het falen of slagen van visuele cultuur afhankelijk is van de
mogelijkheid om zowel interdisciplinair als transcultureel’ te denken.
De grootste uitdaging is volgens hem het vervangen van de geldende,
westerse blik op kunst en cultuur, waarbij Europa geldt als het centrum
van de geschiedenis, door een wereldwijd onderzoeksterrein waarbij
sprake is van verschillende culturele centra.
Oguibe verwerpt bij zijn pleidooi voor een nieuwe manier van kijken
behalve de Eurocentrische visie’ elke visie die uitgaat van een lineaire
ontwikkeling. De ontwikkelingsgeschiedenis van Afrikaanse
samenlevingen is volgens hem door de eeuwen heen constant in
beweging geweest door opeenvolgende koninkrijken, invloeden van
Arabische geleerden, avonturiers en de koloniale geschiedenis. Maar
hij gaat nog verder. Ook concepten van een Afrikaanse Cultuur’ of een
Afrikaans zijn’ zijn fictie, die net zozeer gevormd zijn door koloniaal
denken als gecultiveerd door Afrikanen, Afro-Europeanen en Afro-
Amerikanen.

The global image economy: kunst, cultuur, economie
vrijdag 6 april

In dit onderdeel wordt de overculturalisering’ en de overesthetisering’
van de maatschappij onder de loep genomen. In de strijd om de
aandacht van de consument worden kunst en cultuur steeds meer
ingezet als instrument om publiek te trekken, om steden te profileren
en om producten aan de man te brengen. Plekken die voorheen vrij
waren van economische belangen, zoals het museum, de academie of
het publieke domein van de democratie, zijn dat steeds minder. Jeff
Rian (hoofdredacteur van het Franse tijdschrift Purple dat mode en
styling combineert met een visie op de maatschappij) en Matthijs de
Jongh (partner van KesselsKramer, het reclamebureau dat naar eigen
zeggen commerciële ruimte claimt voor cultuur’) laten zien hoe zij
kunst, cultuur commercie moeiteloos combineren. Wat betekent dat en
wat zijn de consequenties van die mix?

Het nieuwsgierige oog: culturele diversiteit in visuele uitingen
zaterdag 7 april

Culturen beïnvloeden elkaar in toenemende mate. Oude noties rond
culturele identiteit zijn onhoudbaar. Deze ontwikkellingen vragen om
een nieuwe blik en nieuwe begrippen om betekenis te kunnen geven
aan de huidige beeldcultuur. Het alleenrecht van een eurocentrische
visie op cultuur en geschiedenis volstaat niet meer en culturele
representaties verlangen een kritisch onderzoek. In het werk van
fotografe Roshini Kempadoo en filmmaker John Akomfrah zijn culturele
identiteit en representatie vaste thema’s. Kempadoo zegt over haar
werk: Colonial history was at its simplest about cultural, religious, and
above all, economic gain. At the very core of my work is a visual
mapping and exploration of stories, place and environment. Images
produced against and within particulair assumptions, histories and
attitudes’.

WEBSITE  http://www.visualculture.nl

Met trots lanceren wij vanaf nu ook de speciale visuele cultuur website,
gemaakt door een team interaction designers van de HKU. Hou deze
site in de gaten, want het is een groeiend knooppunt van visies en
ideeën over visuele cultuur. Bekijk het uitgebreide programma in het
Informatie-deel en stel je op de hoogte van de laatste updates. Lees je
in met behulp van het Archief, met artikelen en bijdragen van de
sprekers en anderen. Vul het Exchange-deel aan met adviezen over
wat te bekijken, te bezoeken en te lezen op het gebied van visuele
cultuur. En onderzoek in het onderdeel explore de Influence Map en de
Mismatcher, instrumenten die de HKU studenten ontwikkelden om op
een speelse en onderzoekende manier om te gaan met beelden en
hun betekenis.

CINEMA DE BALIE

Vrijdag 6 april 2001
grote zaal, 20.00 uur: Things to come # 19: The target shoots first, een
bedrijfs home-video essay van Christopher Wilcha. Shorts van Guido
Seeber, LenLye, Daniel Pflumm, Oskar Fishinger en Mark de Cloe.
kleine zaal, 22.15 uur: The A-Z of separating people from their money
van Hermann Vaske. En: cultuur en representatie in commercials.

Zaterdag 7 april 2001
grote zaal, 20.00 uur: Bamboozled van Spike Lee.
kleine zaal, 19.30 uur: Shaft (1971) van Gordon Parks
kleine zaal, 22.15 uur: Shaft (2000) van John Singleton

Het programma kwam tot stand met steun van VSB-fonds, Mondriaan
Stichting, Ministerie van OCenW.
M.m.v. Gate Foundation.

____________

Kaartverkoop en reserveren:

Toegangsprijs conferentie: f 50,00 per dag of f 90,- voor twee dagen
(f 35,00 per dag of f 65,00 voor twee dagen met CJP/CKV/PAS
65/Stadspas/Collegekaart).
Toegangsprijs Cinema de Balie f 12,50 per voorstelling (ƒ 10,00 met
CJP/CKV/PAS 65/Stadspas/
Collegekaart). Met uitzondering van het programma om 22.15u op
vrijdag 6 april: vrije toegang.
Openingstijden kassa: op werkdagen van 13.00-18.00 uur of tot
aanvang programma. In het weekend 1 uur voor aanvang.
Telefonisch reserveren: 020 55 35 100 tijdens openingstijden tot drie
kwartier voor aanvang.

De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam
Informatie visuele cultuur: 020-5535151 (of: jet.zeiss@balie.nl)______________________________


VISUAL CULTURE - DE BALIE - Amsterdam
Research conference (presentations and discussions will be conducted in
English)


Friday 6 April 2001
grote zaal, 10.00h-17.30h
- Introduction on visual culture
- Theme: Art, culture, economy’
- 20.00h: Cinema de Balie

Saturday 7 April 2001
grote zaal, 10.00h-17.30h
- Theme: The curious eye’
- Final debate
- 19.30h: Cinema de Balie

INTRODUCTION

De Balie will devote two days to Visual Culture in a program, that
features a wealth of images, viewpoints, debates and presentations by
authors and thinkers from home and abroad. Fundamental social and
economical developments like globalization, digitalization, media
domination and the increasing attention for cultural exchange in
society, make art and culture ripe for a new approach. In a dynamic,
media-dominated multiculture, concepts like perception’ and quality’
gain new content.
How to define quality when it is evident that there are so many different
viewpoints and cultural influences, that no one knows automatically
anymore, which language images speak. How can we differentiate
between the many different meanings? And how is it possible to
remain critical when art and commerce are becoming increasingly
intertwined?

Visual Culture is not concerned solely with the visual aspect of photo’s,
tv, fine arts, design, graphics, film and digital media, but also with
conceptualization, branding and image.
To begin with, Nicholas Mirzoeff and Olu Oguibe will formulate their
vision on Visual Culture as a necessary new perspective. Subsequently
two contemporary themes will be dealt with. Art, culture, economy’ will
discuss the ever closer interweaving of art, culture and economy in
what the Canadian designer Bruce Mau so aptly typifies as the global
image economy’. One item on the program, the curious eye’,
investigates the question of what cultural diversity in visual expressions
looks like and how to develop a frame of reference that applies to it.

De Balie does not aim to evaluate these developments. Moaning about
brand hegemony or advocating revolution are both simplistic attitudes
that fail to seriously address the main issue’, to again quote Mau.
Instead the conference aims to map developments (easier said than
done) and seeks to enhance the understanding by establishing links in
a wide-ranging and non-linear perspective. This will include research
in creation, processing, function, meaning, and critical consequences
of visual representation.

Speakers are: Nicholas Mirzoeff, art-historian in the US and author of
several publications on Visual Culture as a new perspective. Olu
Oguibe, visual artist and art-critic, expert on critical issues on
contemporary (African) art and cinema. He is co-editor of Nka, journal
of contemporary African art. Jeff Rian, writer, art-critic and editor-in-
chief of the magazine Purple. Cathérine David, former curator modern
art at the Centre George Pompidou and artistic director of Documenta
X. John Akomfrah, film maker, critic and a founding member of Black
Audio Films, a production collective set up to deal specifically with
legitimizing black voices and concerns.. Roshini Kempadoo, photo
artist who uses technology to critique and examine issues such as
identity and representation. Sue Golding (johnny de philo), working
philosopher and artist. Reader in contemporary political philosophy,
ethics and aesthetics.
From Holland those attending are: Felix de Rooij, artist and
(film)director, producer of the famous exhibition Wit over Zwart. Matthijs
de Jongh, partner at communication agency KesselsKramer and
responsible for strategy. Chris Keulemans, writer and journalist.
Patricia Pisters, tutor and researcher into gender in film and video
clips and co-author of a book on Madonna. Henk Oosterling,
philosopher, associated with the center for philosophy and art at
Erasmus University. Chris Dercon, director of the Museum Boymans
van Beuningen in Rotterdam.
Moderators are Ole Bouman, editor-in-chief of Archis, the Netherlands'
leading magazine for architecture, city and visual culture, and Irene
Costera Meijer, is senior associate professor of media studies and
researcher at the Amsterdam School of Communication Research
(University of Amsterdam). Graphic designer Felix Janssens has been
asked to develop an installation for de Balie.

TWO THEMES

To introduce the concept Visual Culture, Nicholas Mirzoeff and Olu
Oguibe will go into the need for such a wide perspective. Mirzoeff, who
is an advocate of the notion Visual Culture in the US, alleges that the
success or failure of Visual Culture depends on the ability to think in
both an interdisciplinary and trans-cultural manner. The biggest
challenge according to him, is replacing the prevailing Western
viewpoint of art and culture, in which Europe ranks as historical center,
with a world-wide research terrain in which we can speak of different
cultural centers.
In his plea for a new way of looking, Oguibe discards not only the
Eurocentric perspective’ but also every perspective that is based on
linear development. The developmental history of African societies,
according to him, has through the centuries, been in constant flux due
to a succession of kingdoms, influence of Arab scholars, adventurers
and colonial history. But he goes even further. Also concepts such as
African Culture’ or an ‘African Identity’ are fictional, formed equally
much by colonial ideas as cultivated by Africans, Afro-Europeans and
African-Americans.

The global image economy: art, culture, economy
Friday 6 april

This section of the program deals with the ‘culturalisation’ and the
aestheticising’ of society. In the battle for consumer attention, art and
culture are increasingly being deployed as instruments to attract the
public, to bring out the distinctive features of cities and to sell products.
Places that hitherto were free of economic interests, like the museum,
the academy or the public domains of democracy, are ever less so.
Jeff Rian (editor in chief of the French magazine Purple that combines
fashion and styling with a social outlook) and Matthijs de Jongh
(partner in the advertising firm KesselsKramer, that in its own words
claims commercial space for culture’) demonstrate how they combine
culture, commerce and multiculturalism effortlessly with each another.
Our question is, what significance this has and what are the
consequences of this mix?

The curious eye: cultural diversity in visual expression
Saturday 7 april

Cultures increasingly influence each other. Old notions concerning
cultural identity are becoming obsolete. These developments demand
a new perspective and new concepts to give meaning to current visual
culture. The predominance of a Eurocentric vision of culture and history
is no longer valid and cultural representations are calling for a critical
investigation. The work of Roshini Kempadoo and John Akomfrah
contributes to issues as cultural identity and representation.
Kempadoo about her work: Colonial history was at its simplest about
cultural, religious, and above all, economic gain. At the very core of my
work is a visual mapping and exploration of stories, place and
environment. Images produced against and within particulair
assumptions, histories and attitudes’.

WEBSITE: http://www.visualculture.nl

We proudly present our visual culture website, designed by students of
the Interaction Design department of the Utrecht School of the Arts.
Watch this site, for it is a continuously developing exploration of visual
culture. Here the programme and recent updates can be found in the
Information section. Browse the Archive with articles and other
contributions by our conference guests and others. Participate in the
Discussion area and add important topics. Add relevant links, titles and
dates of all kinds of media and events in the Exchange area. Or just
have a look at this developing visual culture center. The design team
also developed some instruments to explore images and the way they
can be read: the Mismatcher and the Influence map, to be found in the
Explore area.

CINEMA DE BALIE

Cinema de Balie will be scheduling a thematically related evening
program.
Friday 6 April 2001
grote zaal, 20.00 uur: Things to come # 19: The target shoots first, a
industrial home-video essay by Christopher Wilcha. Shorts by Guido
Seeber, LenLye, Daniel Pflumm, Oskar Fishinger and Mark de Cloe.
kleine zaal, 22.15 uur: The A-Z of separating people from their money
by Hermann Vaske. And: culture and representation in commercials.

Saturday 7 april 2001
grote zaal, 20.00 uur: Bamboozled by Spike Lee.
kleine zaal, 19.30 uur: Shaft (1971) by Gordon Parks
kleine zaal, 22.15 uur: Shaft (2000) by John Singleton

The visual culture project was realized through contributions from VSB
Fonds, Mondriaan Stichting and Ministry of Education, Culture and
Sciences. With thanks to the Gate Foundation.

____________

Ticket Sale and Reservations

Conference admittance price:  DFL 50,- per day or DFL 90,- for two days
(DFL 35,-
per day or DFL 65,- for two days for CJP/CKV/PAS 65/Student pass
holders).
Cinema de Balie admittance price: DFL 12,50 per screening (ƒ 10,00 met
CJP/CKV/PAS 65/Stadspas/
Collegekaart). (Except for the program at Friday April 6, 22.15h in the
kleine zaal’: admission free)
Booking office opening hours: on weekdays from 13.00 - 18.00 or till
program commences. During weekends one hour before commencement.
Telephone reservations: +31.(0)20-55 35 100 during opening hours till
45 minutes before commencement.

De Balie, Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam
program-info: + 31.(0)20-5535151 or jet.zeiss@balie.nl

We kindly request you to send this message to interested parties in
and outside your organization.______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).