Christine de Baan on Wed, 26 Apr 2000 23:31:54 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] Rotterdams advies over nieuwe media, cultuur en de stad


ADVIES OVER NIEUWE MEDIA OP 27 APRIL BEHANDELD IN ROTTERDAMSE COMMISSIE KUNSTZAKEN

Deze week verscheen een advies van de Rotterdamse Kunststichting (RKS) aan het gemeentebestuur van Rotterdam, met als onderwerp 'Nieuwe Media, de Cultuur en de Stad'. Het advies werd in opdracht van de RKS geschreven door Martine Brinkhuis, tot voor kort programmeur nieuwe media debatten in De Balie, en is mede gebaseerd op een tweetal 'expert meetings' met digitale en andere deskundigen van binnen en buiten Rotterdam. Tevens bevat het een artikel van Francisco van Jole over de online cultuur van Rotterdam.

Het advies wordt op donderdag 27 april, tussen 14.00 en 16.30 uur, behandeld in de commissie Kunstzaken en Media van de Rotterdamse gemeenteraad (de agenda kan worden opgevraagd via www.cultuur.rotterdam.nl). Hoewel wethouder kunstzaken Hans Kombrink om het advies had verzocht, heeft de RKS de nota aangeboden aan het gehele college van burgemeester en wethouders, met het verzoek om een intersectorale behandeling. Hieronder volgt een persbericht met de belangrijkste aanbevelingen uit het advies. Het complete advies kan worden opgevraagd bij het secretariaat van de RKS: rks@rks.nl. Voor vragen en informatie: christine@rks.nl.


Rotterdam,  26 april 2000


NIEUWE MEDIA DEBAT IN ROTTERDAM TE SECTORAAL
RKS stelt herijking van het nieuwe media beleid voor


ROTTERDAM
Een interdepartementale benadering van de beleidsvorming in Rotterdam rond het onderwerp nieuwe media, ook wel informatie- en communicatietechnologie (ICT) genoemd, is van groot belang voor Rotterdam. Dit is een van de aanbevelingen die de Rotterdamse Kunststichting (RKS) doet in haar nieuwe adviesnota Nieuwe Media, Cultuur en Stad. Zij onderstreept dat de culturele sector, die nu teveel apart staat, een leidende rol kan en wil spelen bij de ontwikkeling van een Rotterdams ICT-beleid.

Voor de ontwikkeling van de digitale Rotterdamse mediacultuur is een interdisciplinair beleidsperspectief cruciaal. Er zou structureel overleg moeten plaatsvinden tussen de diverse beleidsterreinen, waarbij economische, sociale en culturele componenten gelijkwaardig aan bod komen. Op deze wijze kan de kunst- en cultuursector in een vroeg stadium een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld onderwijsprojecten op het gebied van de nieuwe media. Juist vanuit de intellectuele en culturele wereld wordt veel van de denkkracht voor de nieuwe media geleverd. Het zijn bovendien de (toegepaste) kunstenaars die het nieuwe medialandschap vorm moeten geven. 

De RKS ziet voor het oplossen van het beleidskundig coördinatieprobleem diverse mogelijkheden. Zoals het formeren van een interdisciplinaire groep van gemeentelijke beleidsambtenaren die betrokken zijn bij de besluitvorming rondom nieuwe media, eventueel aangevuld met een ‘quality team’ waarin externe deskundigen zitting hebben die zich bezighouden met het bewaken van de kwaliteit van de nieuwe media cultuur in Rotterdam.

Het creëren van toegankelijke budgetten voor nieuwe media cultuur, waarbij ook economische en onderwijsgelden beschikbaar worden gesteld, is een andere aanbeveling van de RKS. Op deze wijze kan kennisoverdracht en innovatie gestimuleerd worden. De RKS deed in 1995 al een aanzet hiertoe door haar subsidiebeleid aan te passen aan de multidisciplinaire praktijk, nieuwe mediadeskundigheid binnen te halen en een stimuleringsbudget voor nieuwe media te creëren.

Tot slot wijst de RKS de gemeente Rotterdam erop dat de opkomst van de nieuwe media - niet ten onrechte - door vele deskundigen wordt gekenschetst als een maatschappelijke revolutie, in impact voor de huidige en komende generaties te vergelijken met de industriële revolutie in de 19
e eeuw, of de uitvinding van de boekdrukkunst nog eerder. Naast veel onzekerheid over het te voeren beleid biedt zo’n ‘revolutie’ ook ongekende mogelijkheden aan bestuurders. Mogelijkheden om vastgeroeste patronen te doorbreken door een onconventionele toedeling van mensen en middelen. Mogelijkheden om lang gewenste maatschappelijke ontwikkelingen en culturele inhaalmanoeuvres exponentieel te versnellen. De grote stad is daar wellicht een beter draagvlak voor dan de nationale overheid.


Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christine de Baan, Rotterdamse Kunststichting, telefoon 010  414 16 66, e-mail christine@rks.nl.
Christine de Baan
chrisdb@luna.nl