geert on Tue, 14 Apr 1998 21:15:24 +0200 (MET DST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

nettime-nl: Beginselverklaring Democratisch Europa


Date: Fri, 10 Apr 1998 16:13:03 +0100
From: Vereniging Democratisch Europa <vkeforum@dds.nl>
Subject: Vereniging Democratisch Europa

*************

Beginselverklaring van de Vereniging Democratisch Europa

'Those EMU sceptics who are nonetheless anything but Eurosceptics 
therefore have an important job to do'
(Ralf Dahrendorf in New Statesmen, 20 februari 1998)

1. Wij verenigen ons voor een sociaal en democratisch Europa. Wij menen dat
het huidige integratieproces hieraan afbreuk doet en de sociale en
democratische verworvenheden in Nederland en elders in gevaar brengt.
Exemplarisch voor het democratisch tekort achten wij het ontbreken van een
diepgaand en principieel publiek debat in Nederland over de ingrijpende
beslissingen die - nu en in de komende jaren - genomen worden over Europa
en Nederland. Hoewel de Economische en Monetaire Unie binnenkort
vermoedelijk in de derde en finale fase aankomt, ontbreekt het in de
politiek aan een gevoel van urgentie omtrent Europa als democratisch project.
2. Het doel van de Vereniging is tweeledig: ten eerste beoogt zij het
aanzwengelen van discussie in Nederland over Europa, in het bijzonder over
de komst van de Euro. De Vereniging zal daartoe als forum en klankbord
opereren voor burgers die twijfelen aan de wijze waarop de Europese
gedachte institutioneel vorm krijgt. In de tweede plaats wil de Vereniging
met voorrang het gebrek aan een Europese democratische cultuur en de
gebrekkige voortgang op dat terrein aan de orde te stellen, mede in het
licht van de verkiezingen van het Europees Parlement in juni 1999. Het
resultaat moet een politieke herbezinning zijn op een integratieproces dat
nu vooral gestuurd wordt door financieel-economische belangen. 
3. Daartoe zal de Vereniging discussiebijeenkomsten organiseren,
publicaties verzorgen en ondersteunende faciliteiten organiseren.
Daarnaast zal het Forum de leden en middelen werven die het mogelijk maken
om haar argumenten in de media en elders uit te dragen.
4. Europa is te belangrijk om beslissingen daarover alleen aan
regeringsleiders, technocraten, en zakenlieden over te laten. Een volwassen
democratie verdient een kritisch debat over Europa. De constructie en
ontwikkelingsgang van Europa is geen voldongen feit. De Vereniging
Democratisch Europa wil iedere burger mobiliseren voor een serieus,
inhoudelijk debat: de toekomst van Europa en Nederland is in het geding.

"---------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------
 
Ja, ik word lid van de Vereniging Democratisch Europa: 

Naam:

Adres:

Plaats:

E-mail:

0 Ik maak tenminste tien gulden over en wil per e-mail op de hoogte
gehouden worden.

0 Ik maak tenminste vijfendertig gulden over en wil per post op de hoogte
gehouden worden. 


VDE bankrekening 80 16 72 775. (Giro van de bank 2459). 
VDE, tel. 020 55 35 151, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam.


**********
26 maart 1998

Nieuwsbrief nr. 1 van de Vereniging Democratisch Europa.

De Nieuwsbrief
Met dit krantje zal de VDE proberen zijn leden regelmatig te informeren
over activiteiten en plannen, en over gebeurtenissen die op de een of
andere manier raken aan de doelstelling van de vereniging. De nieuwsbrief
zal dus in eerste instantie een ┤huisorgaan┤ zijn, en geen alomvattende
informatiebron over alle discussie die speelt over Europa. Wel zullen we
natuurlijk verwijzingen naar andere interessante fora opnemen, in eerste
instantie schriftelijk, maar na verloop van tijd zullen dat ook
elektronische ┤links┤ worden. 
We proberen deze nieuwsbrief zoveel mogelijk elektronisch, dus via e-mail,
te verspreiden. Dat scheelt ons tijd en geld. Mocht u een schriftelijke
variant ontvangen, maar beschikken over een e-mail adres, zou u ons dat dan
door willen geven? 

Een kleine impressie van de voorzitter:
┤De timing was goed. We waren nog niet opgericht als Vereniging
Democratisch Europa, of het nieuws kwam dat elk land dat wil, de euro
straks mag invoeren. De berichtgeving maakte duidelijk hoe belangrijk onze
inbreng is. Terwijl iedereen de mond vol had van de financieel-economische
criteria, duidde niemand op de sociale en democratische tekorten van het
huidige Europa, behalve wanneer de Vereniging ter sprake kwam. Ondanks
alle ophef blijven apathie en gelatenheid overheersen. Het zal knokken
worden om door deze desinteresse heen te breken. En dan heb ik het nog niet
over de geslotenheid van het politieke circuit die iedere kritische
discussie over Europa onmogelijk maakt. 
De oprichtingsvergadering van de Vereniging gaf de burger moed. De opkomst
was verrassend groot, de stemming was goed en de bijdragen waren creatief
en serieus. Nu komt het erop aan het momentum vast te houden. We zullen
vaart moeten maken met de werkgroepen en ons beramen op acties om aandacht
te vestigen op het sociale en democratische tekort van het huidige Europa.
Laat van u horen wanneer u suggesties hebt of iets wilt doen!┤
Arjo Klamer.

Algemene ledenvergadering
Maandag 23 maart kwam de eerste ledenvergadering van de Vereniging
Democratisch Europa in een goede sfeer bijeen in de Balie te Amsterdam. Met
alles bijelkaar een opkomst van zo┤n honderd leden was de bijeenkomst een
succes te noemen. Het bestuur, bestaande uit Arjo Klamer, voorzitter, Ido
Verhagen, peningmeester, Geert Reuten, secretaris, Ruth Oldenziel,
algemeen bestuurslid, Otto Holman, algemeen bestuurslid en Paul Kapteijn,
algemeen bestuurslid, werd aangenomen. 
De statuten werden - met een kleine wijziging in de doelstelling van de
vereniging - aangenomen. De beginselverklaring en het activiteitenplan
werden aangenomen. Ook werd een eerste opzet gemaakt om
verenigings-werkgroepen in het leven te roepen. Van de beschouwingen die de
afgelopen dagen aan de VDE gewijd werden, kunt u verderop in deze
nieuwsbrief kennis nemen. (De elektronische versie van de nieuwsbrief biedt
deze mogelijkheid helaas nog niet.)
 
De leden
De VDE telt op dit moment al meer dan tweehonderd leden, en na de afgelopen
dagen neemt de aanwas weer sterk toe. U kunt aan het welslagen van de VDE
bijdragen door in uw omgeving mensen warm te maken voor het lidmaatschap,
bijvoorbeeld door deze nieuwsbrief te verspreiden. We hebben de leden echt
hard nodig, om het broodnodige debat van een zo breed mogelijke steun te
voorzien, maar ook vanwege de zeer begeerde financiŰle middelen.

Agenda 

28 maart 14.00 uur Melkweg Amsterdam
Tijdens ┤Move Your World ┤ - een manifestatie over internationale
samenwerking voor jongeren op het Leidseplein te Amsterdam - discussieert
Arjo Klamer met enige vertegenwoordigers van jongerenorganisaties over de
gevolgen van de Europese eenwording voor werken en studeren in Europa. 

16 april 16.00-18.00 uur De Balie Amsterdam
┤Het Europees Verlangen┤, over de Europese munt-unie als splijtzwam, met
onder meer voormalig Euro-commissaris Ralf Dahrendorf en twee leden van het
Comite van Aanbeveling van de VDE, prof. Alfred Kleinknecht (TUD) , en
prof. dr. Gerd Junne (UvA) en Piet Dankert. (Europarlementarier PvdA).

16 april 19.30 uur. De Balie Amsterdam
Debat en bespreking van ┤De prijs van de Euro┤, een bundel opstellen over
gevolgen van de monetaire integratie onder redactie van Geert Reuten, Kees
Vendrik en Robert Went, verschenen bij uitgeverij Van Gennep. Leden van de
VDE kunnen het boek voor fl. 25 aanschaffen. (Winkelprijs fl. 34,90). 

3 mei 
Tijdens de Eurotop in Londen, waar besloten wordt over de invoering van de
euro, organiseert de VDE een bijeenkomst in De Balie. Een nadere uitwerking
volgt. 

Werkgroepen
Op de eerste ledenvergadering is besloten dat de Vereniging enige
werkgroepen in gaat stellen. Het doel van deze werkgroepen is om gerichtere
kennis, maar vooral opinies en alternatieven te vergaren over onderwerpen
gerelateerd aan Europa. De uitkomst van een serie bijeenkomsten kan een
essay zijn, of bijvoorbeeld of een plaatselijke of landelijke activiteit in
de vorm van een debat of lezing. De co÷rdinatie van de werkgroepen is in
handen van het Bureau van de Vereniging.
Als u zich als lid wilt inschrijven voor een werkgroep, neemt u dan contact
op met het Bureau. Dit kan telefonisch, schriftelijk of via de digitale
weg. Het bureau zal de interessen inventariseren, en aan de hand daarvan de
mogelijke werkgroepen in kaart brengen. De werkgroepen krijgen faciliteiten
en ondersteuning van het Bureau van de VDE als er tenminste zeven mensen
deelnemen. Overigens, mensen die ge´nteresseerd zijn in de werkgroep
'Verkiezingen' zouden zo spoedig mogelijk contact op moeten nemen met het
bureau, de verkiezingen staan voor de deur.

De werktitels van de op de a.l.v. genoemde werkgroepen:

- Verkiezingen
 ad hoc, houdt zich bezig met de Tweede Kamerverkiezingen en hoe Europa
tijdens de verkiezingscampagne onder de aandacht kan worden gebracht 
 
- Sociale paragraaf
 houdt zich bezig met sociaal Europa; hoe kan dat er uit zien, moet dat
Europees worden georganiseerd of nationaal?
 
- Europa van de Burger
 	houdt zich bezig met democratie en de Europese Unie
 
- Agrarische Sector
 houdt zich bezig met het Europese landbouwbeleid
 
- Fort Europa
 houdt zich bezig met Europese vluchtelingen-, migrantenbeleid en veiligheid 
 
- Euro
houdt zich bezig met economische integratie, de EMU: de mogelijkheden en
consequenties.

Vereniging Democratisch Europa. Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR
Amsterdam. Telefoon 020 5535 151 fax 020 5535155. E mail. Vkeforum@dds.nl.
De samenstelling van de Nieuwsbrief is in handen van Saskia Boumans en
Menno Hurenkamp, die samen het Bureau van de VDE vormen.

Bureau van de Vereniging Democratisch Europa (VDE)
Kleine Gartmanplantsoen 10
10177 RR AMSTERDAM
020 55 35 151


--
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet toegestaan zonder
* toestemming. <nettime-nl> is een gesloten en gemodereerde mailinglist
* over net-kritiek. Meer info: list@dds.nl met 'info nettime-nl' in de
* tekst v/d email. Archief: http://www.factory.org/nettime-nl. Contact:
* nettime-nl-owner@dds.nl. Int. editie: http://www.desk.nl/~nettime.