Jaap on Mon, 20 Oct 2003 18:55:06 +0200 (CEST)


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] CDA-motie bedreigt internetinitiatieven


CDA-motie bedreigt internetinitiatieven
(english version below)

CDA tweede-kamerlid Ten Hoopen heeft een motie ingediend waarin hij de
minister oproept om het kraken van bedrijfsruimtes tegen te gaan. Ten
Hoopen meent dat buitenlandse criminele organisaties misbruik maken van
de nederlandse wetgeving en hier panden kraken om feesten te organiseren.
De volgens hem bijkomende schade is slecht voor het bedrijfsleven.

Er worden in Nederland inderdaad raves gehouden, evenals in alle ons
omringende landen. Zoals overal kan de politie ingrijpen als er overlast
is, de brandveiligheid gevaar loopt of er geen vergunningen zijn. De
wetgeving waar het CDA-kamerlid om roept is dan ook niet nodig.
Daarentegen kan deze wetgeving schadelijk zijn voor woningzoekenden,
niet-commerciele initiatieven en startende bedrijvigheid.

ASCII

De internetwerkplaats 'ASCII' is een voorbeeld van een initiatief dat
het moet hebben van het kraken van langdurig leegstaande ruimtes. De ASCII
kan op deze wijze gratis internet bieden en organiseert gratis cursussen.
Tevens zijn hier projecten ontstaan als Draadloos Oost en worden andere
projecten technisch ondersteund als Indymedia en verschillende
maatschappelijke organisaties zoals Friends of the Earth, Radio Zuidoost
en Next 5 Minutes.

De ASCII is begonnen met drie oude computers in een kraakpand aan de
Herengracht en is een pure no-budget organisatie. Al 4 jaar lang draaien
vrijwilligers zonder enige vergoeding deze organisatie en houden de
werkplaats 7 dagen per week open. Op dit moment is de ASCII gevestigd
aan de Kinkerstraat in een winkelruimte. Delen van deze straat worden
geplaagd door leegstand in het winkelbestand. Zo niet Kinkerstraat 92-94. Deze
winkelruimte in Amsterdam Oud-West brengt weer wat leven in de straat en
biedt mogelijkheden waar hier veel behoefte aan is. Van 14 tot 19u komen
buurtbewoners binnen om te internetten en het computergebruik onder de
knie te krijgen. De vrijwilligers leverden deze dienst al ruim voordat
het begrip 'Digitale trapveldjes' door de rijksoverheid omarmd werd.

Het tegengaan van het kraken van bedrijfsruimtes zou niet alleen voor de
ASCII een zware klap zijn, ook andere initiatieven als de Utrechtse
tegenhanger, de PUSCII, zou niet meer in eigen huisvesting kunnen
voorzien. De ASCII en vele andere krakers duiken op daar waar het
bedrijfsleven ruimtes onbenut laat, soms omdat men weigert de huurprijs
te laten zakken, soms omdat men weigert de functie te wijzigen, soms met
puur speculatieve doeleinden.

Tot op de dag van vandaag worden veel bedrijfsruimtes gekraakt om te
bewonen of andere initiatieven te ontplooien. Initiatieven en woonruimte
die anders niet tot stand hadden gekomen. Tevens houden de krakers druk
op de ketel en zorgen ervoor dat de wat professioneler handelende eigenaren
na leegkomen naar een ander gebruik gaan zoeken in plaats van leegstand,
onveiligheid en woningnood te creŽeren.


Andere gevolgen

Het door Ten Hoopen bepleitte beleid zou in de Nederlandse steden een
inflexibel, verkrottend pandenbestand stimuleren. We hoeven maar naar
Antwerpen of Brussel om de voorbeelden te kunnen zien. Wij hopen dan ook
dat de minister en tweede kamer inzien dat het niet in het belang van de
bevolking is om kraken verder tegen te gaan. Nu al wordt leegstand tot
de duur van 1 jaar gelegitimeerd door de wet en bewaakt door politie en
justitie. Ook hebben huisbazen al de mogelijkheid via de rechter een
ontruimingsvonnis te verkrijgen als ze een al dan niet realistisch
verhaal over toekomstig gebruik opdissen.


Meer informatie over de voorstellen van het CDA:
http://squat.net/kraakverbod

ASCII:
http://scii.nl

Een greep uit de vele voorbeelden van (ex-)krakers in bedrijfspanden

Puscii
http://squat.net/puscii

ORKZ (Groningen)
http://www.orkz.nl

ADM (Amsterdam)
http://www.contrast.org/adm

Filmakademie (Amsterdam)
http://squat.net/ot301

Acu (Utrecht)
http://www.acu.nl

Fort van Sjakoo (Amsterdam)
http://www.fortvansjakoo.nl

Ubica (Utrecht)
http://www.ubica.nl

Grote Broek (nijmegen)
http://www.grotebroek.nl

Grote Weiver (Krommenie)
http://come.to/dgw

Pakhuis Afrika (Amsterdam)
http://www.positivepropaganda.tk

Binnenpret (Amsterdam)
http://www.occii.org

Papenhulst (Den Bosch)
http://www.papenhulst.nl

De oude Ambachtsschool (Zwolle)
http://doas.nl


--------------------------------------------
ENGLISH VERSION
--------------------------------------------

CDA - proposal threatens internet initiative.

The Christian-Democrat MP Ten Hoopen has submitted a proposal in
which he calls for measures against the squatting of commercial spaces.
Ten Hoopen claims, that organisations of foreign criminals abuse the
Dutch legal system to squat buildings here only to organise events or parties.
According to Ten Hoope, this has a damaging impact on commercial life.

In fact, there are rave parties in the Netherlands - just as there are
in all the other countries around us. The police has enough means to step
in if such events are cause of annoyance, threaten to violate fire-safety
regulations or are run without official licenses.
The legislation called for by the memeber of the chamber is therefore
not necessary in such cases. It can be quite damaging for people looking for
appartments, non-commercial initiatives and startup entrepreneurs,
though.

ASCII

The internetworkspace ASCII is one example of an intitiative which
relies on the possibility to occupy empty out-of-use commercial space.
ASCII thus has the possibility to offer free internet access and
organises free courses and workshops. In addition to that, projects like 
Draadloos Oost (Wireless East) were conceived there, and other projects are 
supported technically like Indymedia and various communal organisations such 
as Friends of the Earth, Radio Zuidoost and Next5Minutes.

ASCII started with three old computers and a squatted house along the 
Herengracht and is a pure no-budget operation. Already for four years
it is run by volunteers without any compensation and is open seven days
a week. At this moment, ASCII is situated at Kinkerstraat 92-94 in a
shopspace. Parts of this street are suffering from empty shopspaces.
Not Kinkerstraat 92-94, though. This shopspace in Amsterdam Oud-West
brings back some new life into the street and offers possibilities much needed
there. Between 14:00 and 19:00 neighbours come along to use the internet
and to get familiar with using computers. The volunteers there have
offered this service long before the term digital playgrounds was
embraced by the authorities.

Steps against the squatting of commercial spaces would not only be a
severe blow for ASCII, also other initiatives such as the
sister-organisation PUSCII in Utrecht would not be capable of finding a
residence. ASCII and other such squatterrs appear where the commercial
owners leave spaces unused, sometimes because they refuse to lower the
rent, sometimes because they were unwilling to change their plans for
the space, sometimes for pure speculation.

Until this day, many commercial spaces are squatted to live in them and
develop various intitiatives. Initiatives and living spaces that could
not have become available by any other means. More than that, the squatters
maintain pressure on the houseowners to act with a higher professionalism 
and actually provide for new use of empty spaces instead of creating
precarious conditions and a housing crisis.

Other Consequences

The legislation pleaded for by Ten Hoope would stimulate inflexible and
depreciating real estate in Dutch cities. We only have to look at such
examples as Antwerpen or Brussel to see where that leads.
We therefore hope, that the minister and the chamber realize, that it
cannot be in the interest of the population to take further measures
against squatting. Already now, buildings are legitimized by law to
remain empty for up to a year and are guarded by police and justice.
Landlords have the possibilitiy to get a court order for eviction if
they can make a realistic claim that they will make some meaningful use of
the building in the future.


More information about the proposal can be found at: 
http://squat.net/kraakverbod

ASCII can be found online: 
http://scii.nl
______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (grootveld@nrc.nl).