SMART Project Space on 30 Jan 2001 15:10:08 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] For immediate release


SMART Project Space | For immediate release

JAN SWAMMERDAM INSTITUUT WORDT SMART PROJECT SPACE

ER STAAT WAT TE GEBEUREN IN AMSTERDAM OUD WEST
Het pand van het voormalig Jan Swammerdam Instituut is een veelbesproken
gebouw. Veel mensen vinden het lelijk. Maar er zijn ook liefhebbers. Plannen
van Stadsdeel Oud-West voorzien in sloop van het gebouw, om plaats te maken
voor woningen en bedrijfsruimten. Stichting SMART Project Space heeft een
alternatief plan ontwikkeld, dat ruimte biedt aan diverse culturele
initiatieven.
Het is de moeite waard om u hierin te verdiepen, omdat uw voorkeur bepalend
is en een belangrijke ondersteuning kan inhouden voor het culturele klimaat
van Amsterdam.
Stadsdeel Oud-West organiseert een informatieavond over hun plannen met het
Jan Swammerdam instituut op dinsdag 30 januari a.s. om 20.00 uur in de
Gasthuiskerk, Arie Biemondstraat 103 (rechts naast het PAL-gebouw).
SMART Project Space organiseert ook een informatieavond, op dinsdag 6
februari a.s., in het Swammerdam Instituut, 1e Constantijn Huygensstraat 20
om 20.00 uur. Op maandag 12 februari organiseert het Stadsdeel een
inspraakavond (om 20.00 uur op de Arie Biemondstraat). Wij hopen dat u in de
aanloop naar die avond (en op de avond zelf) blijk zult geven van uw steun
voor onze plannen.

SMART PROJECT SPACE
Stichting SMART Project Space voert sinds 1994 in Amsterdam een actief
tentoonstellingsbeleid gericht op de jongste ontwikkelingen in de
hedendaagse beeldende kunst. Daarbij wordt een programmering van videokunst,
art-cinema, net-kunst en in voorkomende gevallen van film, performances,
muziek of andere media gebracht. Het gaat om werk dat duidelijk verband
houdt met beeldende kunst en in het bijzonder om werk dat gebruik maakt van
nieuwe media.

JAN SWAMMERDAM INSTITUUT
Sinds juni 2000 leeft het voormalig Jan Swammerdam Instituut weer. SMART
Project Space heeft het gebouw (gedeeltelijk) in gebruik gekregen van
Mentrum (voormalig Psychiatrisch Ziekenhuis Amsterdam). SMART Project Space
heeft plannen om het Swammerdam Instituut verder te ontwikkelen. Deze
plannen houden het volgende in:

Expositieruimte
Op de begane grond komen expositieruimten, waar de nieuwste ontwikkelingen
op het gebied van de hedendaagse beeldende kunst, film, fotografie, design,
vormgeving, architectuur en andere kunstvormen, een podium zullen vinden. De
ruimten bieden de mogelijkheid om verschillende kleinere exposities
tegelijkertijd te organiseren, maar kunnen in voorkomende gevallen gekoppeld
worden voor grotere overzichtstentoonstellingen. Voor de programmering wordt
samengewerkt met binnen- en buitenlandse kunstinstellingen.

Cafť
Tevens op de begane grond een cafť-restaurant, annex media-cafť, een
ontmoetingsplaats voor kunstenaars en kunstliefhebbers.

Ateliers
Op de eerste drie verdiepingen is plaats voor circa 50 ateliers voor
beeldend kunstenaars, die op basis van de professionaliteit van hun
kunstenaarschap en de inhoudelijke kwaliteiten van hun werk worden
geselecteerd. Een viertal gastateliers wordt op projectbasis aan
buitenlandse kunstenaars beschikbaar gesteld.

Bedrijvigheid
De bovenste drie verdiepingen zijn beschikbaar voor semi-commerciŽle
(kunst)instellingen en aanverwante culturele bedrijven.

Filmzalen
Drie in het pand aanwezige collegezalen met auditoria worden ingericht als
filmzalen als podium voor de betere art-house- en experimentele cinema. Voor
de programmering zal worden samengewerkt met o.a. het nabijgelegen
Nederlands Filmmuseum en met Stichting 2D-Cinema, beter bekend als de
drijvende krachten achter het oude Desmet.

Door de mix van laboratorium-, podium- en ontmoetingsfuncties zal het
Swammerdam Instituut kunnen uitgroeien tot een belangrijke en stimulerende
voorziening op het gebied van de hedendaagse beeldende cultuur.

HET GEBOUW
Het Swammerdam Instituut is voor Amsterdam een bijzonder gebouw, dat sinds
de sloop van het Maupoleum op de Jodenbreestraat is te beschouwen als
laatste getuigenis en zelfs als monument van het utopisch (en
functionalistisch) denken uit het begin van de jaren zestig. Veel mensen
vinden het lelijk, omdat het gebouw massief is en volkomen los staat van de
gebouwde omgeving. Anderen waarderen het vanwege het majestueuze en statige
karakter, de helder gedefinieerde volumes en de afwezigheid van enigerlei
vorm van truttigheid. Door de plannen van SMART Project Space zal het gebouw
zodanig worden aangepast, dat het pand zijn heldere lijn behoudt, maar ook
ingrijpend wordt gemoderniseerd. In dit verband denken wij aan een uitbouw
richting de rooilijn (de stoep), waardoor het gebouw wordt geÔntegreerd in
de stedelijke context van de bebouwing van de 1e Constantijn Huygensstraat.
Het schoonspuiten van de gevel (die bestaat uit granito met wit marmer) zal
deel uitmaken van een grondige opknapbeurt die het pand zijn blakend witte
uitstraling moet teruggeven.

Het Wilhelmina Gasthuis terrein en het Jan Swammerdam Instituut
Doordat het Wilhelmina Gasthuis in de jaren zeventig verhuisde naar een
locatie buiten de stad, waar het de basis zou vormen voor het huidige AMC,
kwam het terrein beschikbaar voor andere functies. De bestaande bebouwing
van het WG-terrein werd voor een groot deel gehandhaafd en biedt momenteel
een mix van woon- en werkruimten waarin kunstenaars en jonge, startende
bedrijven ruim vertegenwoordigd zijn. Nieuwbouw kwam voor een groot deel ten
goede aan sociale woningbouw. Ondanks de nieuwe bestemming en de gepleegde
nieuwbouw is de oorspronkelijke structuur van het terrein met vrijstaande
paviljoens en gebouwen goed behouden gebleven. Het is deze open structuur
die zorgt voor het bijzondere karakter van het terrein. De realisatie van
een doorgang door het Swammerdam Instituut, zoals in onze plannen voorzien,
maakt van het pand een monumentale toegangspoort tot het terrein. Door de
publieksfuncties die er worden ondergebracht zal het de centrale
ontmoetingsplek worden van het stadsdeel en bruggenhoofd van het cultureel
leven dat Oud West verbindt met de grootstedelijke functies van het Museum
plein.

INSPRAAK
Plannen van het stadsdeel Oud-West voorzien in sloop van het Swammerdam
Instituut en realisatie van nieuwbouw ten behoeve van woningen en
bedrijfsruimten. Hierover organiseert het stadsdeel op dinsdag 30 januari
a.s. een informatie- en op maandag 12 februari a.s. een inspraakavond. Wij
zijn op beide avonden aanwezig om onze plannen nader toe te lichten.
Daarnaast organiseren wij een eigen informatieavond op disdag 6 februari om
20.00 uur in het voormalig Jan Swammerdam instituut op de 1e Constantijn
Huygensstraat 20.
Die avond zullen de plannen aan de hand van bouwtekeningen en beeldmateriaal
nader uiteen worden gezet en is er gelegenheid voor discussie. Tevens kunt u
een rondleiding krijgen door het pand, waarbij de huidige tentoonstelling en
ateliers bezichtigd worden.

Het voorliggende plan van SMART Project Space is een enthousiast en creatief
alternatief voor nieuwbouw. Wij willen een cultureel hart voor de buurt en
stimulerende voorziening voor de jongste hedendaagse cultuur en cinema.
Onlangs heeft SMART Project Space financiers gevonden die instaan voor de
realisatie van de plannen. De plannen van SMART kunnen alleen gerealiseerd
worden met behoud van het huidige pand als basis voor (ver)nieuwbouw. Wij
hopen dat u belang hecht aan de culturele waarde die het Jan Swammerdam
instituut vanaf juni vorig jaar kreeg en dat u de verdere ontwikkeling
daarvan mogelijk wilt maken. In de aanloop naar de inspraakavond van 12
februari a.s. en tijdens de inspraakavond zelf, kunt u daar een belangrijke
impuls aan geven door uw steun te betuigen.

Steunbetuigingen voor de plannen van SMART Project Space kunnen direct
worden gericht aan Stadsdeel Oud West, ter attentie van Hans Weevers, lid
van het dagelijks bestuur en verantwoordelijk voor bouwen, wonen en
stadsvernieuwing. Het adres van het Stadsdeel is: Postbus 57129, 1040 BA
Amsterdam. Faxnummer: 020 5893510. E-mail: h.weevers@oudwest.amsterdam.nl

Graag ontvangen wij een afschrift van uw steunbetuiging (via de onderstaande
adressen van SMART Project Space).

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van SMART Project Space
Frederik Schutte & Thomas Peutz

Thomas Peutz
SMART Project Space | www.smartprojectspace.net
1e Constantijn Huygensstraat 20, NL-1054 BW Amsterdam
Home Office: Keizersgracht 720, NL-1017 EW Amsterdam
Mail to: P.O.Box 15004, NL-1001 MA Amsterdam
Phone: +31 20 427.5951/5952 | Fax: +31 20 427.5953
Phone H.O.: +31 20 4206028 | Mobile: +31 6 54765894
Email: thomas@smartprojectspace.net


Zo kan het ook:

1
Het plan van Stichting SMART Project Space past binnen de structuur van het
Wilhelmina-Gasthuisterrein; het Jan Swammerdam Instituut zal een bepalende
functie spelen als entree van het WG-terrein. De structuur van grote en
kleine gebouwen op het WG-terrein wordt hiermee doorgezet tot aan de 1e
Constantijn Huygensstraat.

2
Langs de 1e  Constantijn Huygensstraat wordt door een transparante uitbouw
aansluiting gezocht met de rooilijn van de 19e eeuwse bebouwing van de 1e
Constantijn Huygensstraat. In deze uitbouw worden onder meer de
expositieruimten en het cafť-restaurant ondergebracht.

3
Om het gebouw heen wordt een levendige openbare ruimte gecreŽerd waar de
uitbouw en de publieksfuncties die daarin worden ondergebracht een integraal
onderdeel van uitmaken.

4
In het gebouw wordt een brede doorgang gemaakt op straatniveau, in het
verlengde van de 3e Helmersstraat. Dit is de entree voor voetgangers (en
fietsers) naar het WG-terrein.

5
Tussen het Jan Swammerdam Instituut en het Jacob van Lennep Kanaal is een
toegangsweg naar het achterliggende gebied gepland.

6
Het plan van SMART Project Space houdt in principe het programma aan uit de
nota Voorwaarden Herbestemming van juli 1999.

Hoofdlijnen voor de nieuwe bestemmingen

Naast het Jan Swammerdam instituut is ruimte voor nieuwe bestemmingen.
Langs het Jacob van Lennepkanaal is nog ruimte voor een gebouw met ca 7000
m2. In het blok tussen de 2e Helmersstraat, de 1e en 2e Constantijn
Huygensstraat en de nieuwe verlenging van de 3e Helmersstraat is ruimte voor
ca. 6000 m2. De plannen voor de locatie van het huidige SPDC zijn hierin nog
niet opgenomen. Inpassing van de plannen van het stadsdeel Oud-West leiden
tot een aanvulling met 2 functies:

- Geestelijke gezondheidszorg (voor Metrum)
- Woningbouw


SMART Project Space in het Jan Swammerdam Instituut

- Expositieruimte: circa 1000 m2
SMART Project Space reserveert 400 m2 voor tentoonstellingen van hedendaagse
beeldende kunst; 600 m2 zal worden geprogrammeerd met tentoonstellingen op
het gebied van de hedendaagse cultuur.

- Atelierruimte, circa 3.600 m2.
In totaal 54 ateliers.

 - Kantoorruimte, circa 3.600 m2.
Een mix van ideŽle en semi-commerciŽle functies.

- Filmhuis: ca 900 m2
Drie zalen waarbij voor de programmering zal worden samengewerkt met het
Nederlands Filmmuseum en Stichting 2D-Cinema (Desmet).

- Cafť-restaurant : ca 250 m2
De horeca is intern verbonden met SMART Project Space en het Filmhuis.
"De Ruimte", inmiddels een belangrijke ontmoetingsplaats voor cultureel
Amsterdam.

SMART Project Space | www.smartprojectspace.net
1e Constantijn Huygensstraat 20, NL-1054 BW Amsterdam
Post Office Box 15004, NL-1001 MA Amsterdam
Phone: +31 20 427.5951 / 5952 | Fax.: +31 20 427.5953
Email: info@smartprojectspace.net

If this e-mail was forwarded to you by way of someone other then SMART
Project Space, and you would appreciate to receive further mailings
announcing exhibitions at SMART Project Space, you can send mail to
info@smartprojectspace.net with the following command in the body of your
email message: "subscribe e-mailing SPS"

If you would want to remove yourself from this mailing list, you can send
mail to info@smartprojectspace.net with the following command in the body of
your email message: "unsubscribe e-mailing SPS"


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).