Han Speckens on 20 Oct 2000 19:48:44 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] ondernemers tegen armoede> Ministerie van Economische Zaken
> Berichtnaam: Persbericht
> Nummer: 177
> Datum: 20-10-2000
>
>
> MINISTERRAAD AKKOORD MET NOTITIE 'ONDERNEMEN TEGEN ARMOEDE'
>
> Dit is een gezamenlijk persbericht van het ministerie van Economische
> Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken
>
> De ministerraad heeft vrijdag besloten de notitie 'Ondernemen tegen
> Armoede: notitie over Economie en Ontwikkeling' aan de Tweede Kamer aan te
> bieden. In deze notitie zetten de minister voor Ontwikkelingssamenwerking
> Eveline Herfkens en de staatssecretaris van Economische Zaken Gerrit Ybema
> het geintegreerde Nederlandse beleid uit ter versterking van de private
> sector in ontwikkelingslanden. Ook in ontwikkelingslanden is het
> essentieel dat de private sector de ruimte krijgt zich te ontwikkelen, en
> zo kan bijdragen aan economische groei en armoedebestrijding. In de
> notitie geven zij aan dat een goede balans tussen de publieke en private
> sector hiervoor de beste garantie is. Het moet dan wel een economische
> groei zijn die gepaard gaat met het scheppen van duurzame werkgelegenheid
> en kwaliteitsverbetering van gezondheidszorg en onderwijs. Nederland kan
> aan het stimuleren van de private sector op drie manieren bijdragen.
>
> De notitie komt tegemoet aan de groeiende behoefte aan een coherente
> aanpak van armoedestrijding, rekening houdend met de positie van
> ontwikkelingslanden in de wereldeconomie.
>
> Nederland ondersteunt  de ontplooiing van de private sector in
> ontwikkelingslanden met een gecoordineerde inzet op drie deelterreinen: de
> internationale omgeving, het ondernemersklimaat in ontwikkelingslanden en
> de directe inzet gericht op de private sector zelf.
>
> De eerste manier waarop Nederland de private sector stimuleert is het
> internationaal helpen scheppen van ruimte voor private sectorontwikkeling.
> Het gaat hier om maatregelen op het gebied van handel, investeringen,
> schulden en hulp. De private sector in ontwikkelingslanden komt regelmatig
> tegenover substantiele hindernissen te staan. Er is dan ook noodzaak voor
> verdergaande liberalisering, doorbreking van de vicieuze cirkel van de
> schuldenproblematiek en meer internationale beleidscoherentie. De notitie
> zet de Nederlandse inzet daarbij uiteen.
>
> Nederland kan ook helpen bij het scheppen van een gunstig klimaat voor
> private sectorontwikkeling in de betrokken landen zelf. Het gaat daarbij
> vooral om zaken waarin de overheden van die landen een centrale rol
> spelen, zoals het zorgdragen voor een stabiel macro-economisch klimaat,
> goed bestuur en heldere regelgeving bevordering van marktwerking,
> ontwikkeling van de benodigde infrastructuur en het creeren van
> randvoorwaarden ter bescherming van mens en milieu.
>
> Tenslotte kan Nederland de private sector in ontwikkelingslanden direct
> helpen bij het aanpakken van specifieke problemen en tekortkomingen. Het
> gaat hier vooral om het oplossen van knelpunten, zoals kennisachterstanden
> op het gebied van bijvoorbeeld bedrijfsvoering, marktverkenning en
> kwaliteitseisen, relatief lage rendementen en/of hoge risico's. Nederland
> gebruikt hiervoor multilaterale en bilaterale kanalen en de lokale en
> internationale private sector. Het Nederlandse bedrijfsleven kan hier een
> belangrijke bijdrage leveren via handel en investeringen.
>  Nederland  beschikt over een reeks van programma's om aan kennis- en
> capaciteitsopbouw in de private sector bij te dragen. Deze bilaterale
> programma's  zullen worden gebundeld. Dit om de samenwerking, efficientie
> en toegankelijkheid van deze programma's te verbeteren. Daarom zullen
> activiteiten op het gebied van kennisvergroting voor. Nederlandse
> exporteurs en investeerders worden ondergebracht bij het agentschap
> Senter.
>  Activiteiten gericht op verbetering van het rendement van de private
> sector in ontwikkelingslanden, inclusief het ORET/Miliev-programma, worden
> ondergebracht bij de Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden
> (FMO).
>  De instrumenten op het terrein van risicovermindering blijven bij de
> Nederlandse Credietverzekeringsmaatschappij (NCM).
> Een deel van de bilaterale programma's bestaat uit gebonden hulp. Omdat
> hieraan nadelen kleven zal Nederland zich in internationaal verband  (EU,
> OESO, WTO) actief blijven inzetten voor ontbinding van de hulp. Nederland
> zal niet unilateraal overgaan tot ontbinding van de hulp.
>
>
>
>
> Voor nadere informatie naar aanleiding van dit persbericht:  Directie
> Voorlichting, ministerie van Economische Zaken, Paula de Jonge,
> tel.070-3797552 of 06-53269719 of Directie Voorlichting en Communicatie,
> ministerie Buitenlandse Zaken, Yvonne van Hees, tel. 070-3484167 of
> 06-53180757.
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).