Han Speckens on 22 Sep 2000 19:10:24 -0000


[Date Prev] [Date Next] [Thread Prev] [Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Nettime-nl] onder twinning----- Oorspronkelijk bericht -----
Van: <Listserver@minez.nl>
Verzonden: vrijdag 22 september 2000 18:00
Onderwerp: EZ persbericht 2000160


> Ministerie van Economische Zaken
> Berichtnaam: Persbericht
> Nummer: 160
> Datum: 22-09-2000
>
>
> VERVREEMDING TWINNING
>
> Minister Jorritsma van Economische Zaken heeft een brief naar de Tweede
> Kamer gestuurd over Twinning. Daarin geeft zij aan dat de ontwikkelingen
> in de markt sinds de oprichting van Twinning in 1998 zeer snel zijn gegaan
> en dat daarom de evaluatie een jaar eerder is uitgevoerd. Minister
> Jorritsma concludeert daaruit dat de overheid Twinning eerder dan
> aanvankelijk werd aangenomen dient te vervreemden. In overleg met de
> Minister van Financien zal Minister Jorritsma zich beraden op de wijze van
> vervreemden.
> Zij verwacht daar nog dit jaar een beslissing over te kunnen nemen.
>
> Twinning is eind 1998 als private onderneming opgericht om de dynamiek in
> de ICT starters markt een impuls te geven en het aantal kwalitatief
> hoogwaardige ICT starters in Nederland te vergroten. Twinning kent een
> marktconforme opzet en omvat twee fondsen voor ondersteuning van start-ups
> in respectievelijk de start- en de groeifase, een netwerk van coaches om
> de starters te begeleiden en Twinning centra voor huisvesting en
> faciliteiten. Daarbij is gekozen voor een tijdelijke aanjaagfunctie, die
> initieel was voorzien voor een periode van 8-10 jaar.
>
> De ontwikkelingen in de markt zijn sinds 1998 zeer snel gegaan wat
> aanleiding vormde om Twinning een jaar eerder dan gepland te evalueren. De
> evaluatie bestond uit twee onderdelen, een strategisch onderzoek naar de
> beleidsdoelstellingen van Twinning en een algemene interne, operationele
> evaluatie. De evaluatie van Twinning is uitgevoerd door de bureaus's Booz
> Allen & Hamilton en KPMG Nolan Norton.
>
> Booz Allen & Hamilton heeft in de strategische studie onderzocht in
> hoeverre de beleidsdoelstellingen van Twinning zijn gerealiseerd. Tevens
> is onderzocht op welke wijze de overheid in het licht van de
> marktontwikkelingen en de mate van realisatie van de beleidsdoelstellingen
> met haar belang in Twinning om kan gaan.
>
> De belangrijkste conclusies van Booz Allen zijn:
> - sinds 1997 heeft de ICT-starters markt in Nederland zich snel
> ontwikkeld, wat blijkt uit de sterke toename in aantallen starters en in
> beschikbaar risicokapitaal.
> - Twinning heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd. Twinning heeft
> een sterk kwaliteitsimago, een vooraanstaande positie in de markt en heeft
> daarmee een sleutelfunctie vervuld in het aanjagen van de
> ICT-startersmarkt.
> - In de markt komen sinds kort steeds meer incubators op met min of meer
> vergelijkbare businessmodellen
> - Twinning moet thans concurreren met deze partijen, waarbij het feit dat
> de overheid de enige aandeelhouder is soms belemmerend kan werken.
> - de kwaliteit van de ICT start-ups in Nederland voldoet nog niet aan de
> verwachtingen en het ontbreekt aan effectieve innovatieclusters. Twinning
> doet het in dit segment weliswaar beter dan anderen, maar het totaalbeeld
> is niet voldoende.
>
> Booz Allen adviseert vervolgens twee mogelijke toekomstscenario's, waarin
> de overheid geheel of gedeeltelijk terugtreedt.
> 1- Verkoop als "state of the art incubator", waarbij Twinning in feite
> wordt verkocht
>    zoals het nu is.
> 2- "Market-mover" scenario, waarin strategische investeerders het aandeel
> van de
>    overheid overnemen. Twinning gaat zich richten op innovatieclusters
> en corporate
>    venturing.
>
> In het kader van de evaluatie is tevens een operationele audit bij
> Twinning uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd door KPMG Nolan Norton en
> was zowel gericht op de operationele prestaties als op de interne
> bedrijfsvoering en processen binnen Twinning.
>
> KPMG constateert dat Twinning de operationele doelstellingen grosso modo
> heeft gerealiseerd hoewel operationeel gezien niet alle aannames uit 1998
> zijn uitgekomen. Zo is de dealflow minder groot dan aangenomen en zijn
> start-ups, gedreven door de snelheid in de markt, vaak eerder door een
> eerste ronde financiering heen. In het licht van de turbulente markt
> waarin Twinning opereert zijn dit soort afwijkingen niet verbazingwekkend
> en zijn voortdurende aanpassingen ook noodzakelijk.
>
> In de interne audit constateert KPMG ook tekortkomingen. Deze zijn niet
> ongebruikelijk bij jonge startende ondernemingen en zijn ook door de RvC
> en het bestuur van Twinning zelf gesignaleerd. Hierop is door KPMG een
> aantal aanbevelingen gedaan en is tevens bezien welke acties door de
> directie en RvC in gang zijn gezet. KPMG zegt hierover dat deze acties
> naar verwachting binnen redelijke termijn ook effect zullen hebben.
> Minister Jorritsma heeft de RvC gevraagd haar uiterlijk 1 november over de
> effectiviteit te informeren. Voorts is op voorstel van de RvC besloten de
> RvC uit te breiden naar 5 personen. Tevens is een nieuwe commissaris, de
> heer ir. C.M. Vermeulen, benoemd ter opvolging van de teruggetreden heer
> dr. M.J.L. Jonkhart. Benoemingen op de nieuwe plaatsen zullen later
volgen.
>
> Samenvattend concludeert Minister Jorritsma dat Twinning inmiddels er de
> afgelopen periode in is geslaagd een succesvolle bijdrage te leveren aan
> de ontstane marktdynamiek. Daarmee is de belangrijkste doelstelling
> bereikt. De overheid heeft een belangrijk vliegwiel in gang gezet en kan
> deze rol nu aan marktpartijen overlaten. Bovendien zal een overheidsbelang
> in Twinning steeds meer spanning opleveren met de doelstellingen van
> Twinning in het licht van de huidige marktverhoudingen. Daarom is de
> conclusie van Minister Jorritsma dat de overheid Twinning eerder dan
> aanvankelijk werd aangenomen dient te vervreemden. Zij wil dat doen op een
> wijze die recht doet aan de strategische aanbevelingen van Booz Allen &
> Hamilton, de huidige marktdynamiek en uiteraard de financiele belangen van
> de Staat als aandeelhouder.
>
> Beide toekomstcenario's die BoozAllen schetst, vindt Minister Jorritsma
> aantrekkelijk. De zogenaamde "market mover" vergt evenwel nog uitwerking
> waarmee Twinning nu bezig is. Omdat lang uitstel van een keuze niet
> wenselijk is Twinning gevraagd om over de haalbaarheid van deze variant
> binnen afzienbare termijn duidelijkheid te geven. Op basis daarvan kunnen
> de voor- en nadelen van de varianten worden afgewogen en is een
> definitieve keuze mogelijk. Minister Jorritsma wil in ieder geval, dus
> onafhankelijk van het strategische scenario, streven naar volledige
> vervreemding van Twinning voor eind 2001. De minister beraadt zich in
> overleg met de Minister van Financien op de wijze van vervreemding. De
> snelheid die daarvoor nodig is wordt ingegeven door de snelle
> marktontwikkelingen en de ruimte die Twinning nodig heeft om zijn
> succesvolle groei voort te zetten. Minister Jorritsma verwacht de Tweede
> Kamer hierover nog dit jaar te kunnen informeren.
>
>


______________________________________________________
* Verspreid via nettime-nl. Commercieel gebruik niet
* toegestaan zonder toestemming. <nettime-nl> is een
* open en ongemodereerde mailinglist over net-kritiek.
* Meer info, archief & anderstalige edities:
* http://www.nettime.org/.
* Contact: Menno Grootveld (rabotnik@xs4all.nl).